Bakgrund

Koster är en unik plats och en turistmagnet som attraherar allt fler besökare främst sommartid. Huspriserna är höga och inga hyresrätter har byggts på snart 20 år. Den fasta befolkningen minskar och det levande samhället är hotat. För att motverka detta har vi startat AB Kosters Framtid!
LEA - Lokal Ekonomisk Analys 2018 - beskriver bakgrunden till starten av AB Kosters Framtid:

Så här ser det ut idag

  • På denna unika plats har den bofasta befolkningen minskat med 60 personer de senaste 10 åren. Vi är nu ca 315 mantalsskrivna. Befolkningen minskar i alla åldersgrupper (utom 65+) speciellt yrkesverksamma och barn. Detta innebär att skolan och service är hotad.
  • Det finns gott om jobb här, mellan 20 och 40 personer pendlar ut varje dag (byggare, hemtjänst, besöksnäring m fl).
  • Det står ett hundratal personer i kommunens bostadskö som vill flytta till Koster. Permanentboende omvandlas till fritidshus och huspriserna ligger på storstadsnivå. Inga hyresrätter har byggts på snart 20 år. Under lågsäsong finns god tillgång till bostäder och lokaler.
  • Koster är en turistmagnet. Antalet besökare ökar varje år. Förutsättningar finns att locka besökare även utanför högsäsong och skapa fler helårsjobb.
  • Under snart 2 år har ett lokalt utvecklingsprojekt drivits för att hitta vägar att vända denna negativa utveckling. Under våren 2019 startade det lokala utvecklingsbolaget AB Kosters Framtid.

####

Passagerarantal på Kosterbåtarna 1996 - 2018 Kosters befolkningsutveckling 1996 - 2016

AB Kosters Framtid

  • Ska verka för Kosteröarnas bästa, främja fastboende och verksamheter samt aktivt arbeta för att bibehålla och utveckla Koster som samhälle och därtill knuten service hela året. Fokus ska också ligga på att få nya personer och verksamheter att flytta hit.
  • Bolaget ägs av ett 50-tal kosterbor, föreningar och företag med Företagarföreningen och Samhällsföreningen som största ägare. Vi välkomnar nya intressenter som vill vara med och arbeta för Kosters framtid.
  • Bolaget befinner sig i en uppstartsfas där förmedling av jobb och boende står i centrum. Vi letar också aktivt för att skapa fler bostäder. Tillsammans med Kosternämnden bevakar vi frågor som rör skolan, båtturlistan och annan service.